A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

6 клас

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 6 класу

з географії тема «Розвиток географічних знань про Землю"

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє учасників подорожей, географічних відкриттів, експедицій різних епох та з допомогою вчителя знаходить карти маршрутів мандрівників та дослідників

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює учасників подорожей, географічних відкриттів, експедицій різних епох на елементарному рівні, розрізняє відомих мореплавців та мандрівників  (Марко Поло, Христофора  Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи, сучасні  географічні дослідження

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики результатів подорожей та експедицій у різні часи; за допомогою вчителя знаходить їх на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття 

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює особливості зображення Землі на картах у давнину, сучасні географічні дослідження. Називає відомих мореплавців та мандрівників  (Марко Поло, Христофора  Колумба, Фернана Магеллана), які здійснили видатні географічні відкриття в різні епохи; під час відповіді намагається користуватись географічною картою

5

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про пізнання і дослідження Землі без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує маршрути мандрівників і дослідників. Намагається робити висновки про роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людств без підтвердження їх прикладами, значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю.

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень, передбачених темою уроку, відтворює інформацію про географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст., значення

навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання про значення

навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю, географічні дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст. й застосовує їх для складання за допомогою членів родини коротких повідомлень про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями. Має цілісне уявлення про внесок античних учених у становлення географії як науки

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття й категорії географічної науки про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю, географічні

дослідження у ХХ та на початку ХХІ ст, роль сучасних досліджень у підвищенні добробуту людства. Застосовує здобуті знання порівнюючи дослідження Землі у сучасну добу

з тими, що мали місце в більш ранні епохи. Уміє наводити приклади взаємодії людини і природи.

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його складаючи за допомогою членів родини короткі повідомлення про власні подорожі, які ілюструє малюнками, фотографіями, міні-презентаціями; має чіткі уявлення пізнання і дослідження Землі; результати подорожей та експедицій у різні часи; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку внеску античних учених у cтановлення географії як науки, передбачених навчальною програмою; пояснює прикладне значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю, дає розгорнуту відповідь, вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати

11

Учень (учениця) має глибокі знання про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновки, уміє працювати з картою маршрутів мандрівників і дослідників; на високому рівні аналізує дослідження Землі у сучасну добу з тими, що мали місце в більш ранні епохи

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує додаткову інформацію про пізнання і дослідження Землі; робить відповідні висновки й узагальнення про значення навколосвітніх подорожей для розширення знань про Землю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 6 класу

з географії тема «Земля на плані та карті»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє способи орієнтування на місцевості, способи зображення Землі, види масштабів

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює способи зображення Землі, види масштабів, відмінності між планом і топографічним планом  та картою, абсолютною і відносною висотою місцевості, об’єкти місцевості за планом та його умовні  знаки на елементарному рівні, розрізняє способи орієнтування на місцевості, лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, ознаки понять «географічна широта», «географічна довгота», координати свого населеного пункту; 

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття азимут, меридіани, екватор, «географічна широта», «географічна довгота», масштаб карти

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює текст підручника про способи орієнтування на місцевості, відмінності у масштабі, способах зображення географічних об’єктів на карті і плані; дає нечітке визначення основних понять азимут, меридіани, екватор, «географічна широта», «географічна довгота», масштаб карти  за допомогою вчителя

5

Учень (учениця) відтворює різні способи орієнтування на місцевості, лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, об’єкти місцевості за планом і картою; елементи плану і карти; масштаб карти, напрямки, умовні знаки без розкриття причинно-наслідкових зв'язків, описує зображення місцевості на глобусі, космічному знімку, карті, аерознімку, плані, малюнку. Намагається робити висновки про важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій без підтвердження їх прикладами

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень передбачених темою уроку (азимут, меридіани, екватор, «географічна широта», «географічна довгота», масштаб карти), відтворює значну частину вивченого матеріалу про відмінності у масштабі, способах зображення географічних об’єктів на карті і плані; значення плану місцевості і карти для себе і своєї родини. На середньому рівні володіє географічною номенклатурою та картою

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання про умовні знаки планів, карт, різні види масштабу  й застосовує їх для вимірювння  відстані на плані за допомогою масштабу, користується компасом для визначення сторін горизонту  та  азимуту.  Має цілісне уявлення про значення плану та географічних карт для себе і своєї родин, уміє визначати географічні координати об`єктів,  населених пунктів

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття про географічні  координати, значення плану та географічних карт для себе і своєї родини, важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій. Застосовує здобуті знання складаючи схему маршруту руху; вимірючи відстані на плані і карті за допомогою масштабу; розв’язуючи задачі з різними видами

масштабу. Уміє читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом про різні способи орієнтування на місцевості, лінії градусної сітки: паралелі, меридіани, екватор, нульовий меридіан, об’єкти місцевості за планом і картою; елементи плану і карти; масштаб карти, напрямки, умовні знаки; може застосовувати

їх порівнюючи зображення місцевості на глобусі, аерофотознімку та космічному знімку, плані, карті; під час визначення географічні координати об`єктів,  населених пунктів; складаючи схему маршруту руху; має чіткі уявлення про інструментальні та візуальні

способи орієнтування на місцевості; відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості, пояснює географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) усвідомлює сучасну географічну картину світу, здійснює оцінку знань про географічні  координати, значення плану та географічних карт для себе і своєї родини, вміння орієнтуватися на місцевості; відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості, дає розгорнуту відповідь про відмінності у масштабі, способах зображення географічних об’єктів на карті і плані, відбирає необхідні знання; вільно застосовує більшість географічних понять і може їх класифікувати; добре володіє картографічним матеріалом

11

Учень (учениця) має глибокі знання про географічні  координати, значення плану та географічних карт для себе і своєї родини, вміння

орієнтуватися на місцевост;відмінності різних видів масштабу,

особливості орієнтування плану місцевості, застосовує наукову термінологію, аргументує свої твердження й висновкипро важливість орієнтування для збереження власного життя та безпеки під час подорожей та екскурсій, уміє працювати з компасом для визначення сторін горизонту  та  азимуту; градусною сіткою для

визначення географічних координат;читати план та карту, використовуючи умовні знаки та легенду карти;; на високому рівні аналізує  географічну широту і географічну довготу за градусними вимірами, відмінності різних видів масштабу, особливості орієнтування плану місцевості

12

Учень (учениця) володіє ґрунтовними географічними знаннями в межах вимог навчальної програми, висловлює та аргументує власне ставлення до різних поглядів на об'єкт вивчення; самостійно аналізує зображення місцевості на глобусі, космічному знімку, карті, аерознімку, плані, малюнку; робить відповідні висновки й узагальнення про важливість орієнтування для збереження власного

життя та безпеки під час подорожей та екскурсій.; здатний розв'язувати задачі з різними видами масштабів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 6 класу

з географії тема «Літосфера»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії навчальних досягнень учнів

 

I. Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє окремі магматичні, осадові й

метаморфічні гірські породи

2

Учень (учениця) за допомогою вчителя відтворює внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, форми рельєфу своєї місцевості; з допомогою вчителя намагається знайти на карті літосферні плити, сейсмічні пояси,

найбільші вулкани,  різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

3

Учень (учениця) дає нечіткі характеристики про магматичні, осадові й метаморфічні гірські породи;  за допомогою вчителя знаходить літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани,  різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

на карті, може самостійно розрізнити окремі географічні поняття «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори»

 

II. Середній

4

Учень (учениця) частково відтворює текст підручника, дає нечітке визначення основних понять і термінів (понять «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори»,)  за допомогою вчителя. Називає внутрішні шари Землі, склад

материкової та океанічної земної кори; під час відповіді намагається користуватись географічною картою показуючи

літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани,  різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу;

5

Учень (учениця) відтворює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; описує рівнини і  гори. Намагається робити висновки про діяльність людини та її вплив на рельєф

6

Учень (учениця) самостійно дає більшість визначень , передбачених темою, а саме «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевості; відтворює вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні. На середньому рівні володіє географічною картою , показує за допопомогою вчителя  вулкани Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; гори: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри, Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я;

 

III. Достатній

7

Учень (учениця) має достатні географічні знання про вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування материків, океанів та їх рельєфу. Визначає за допомогою карти географічне положення гір і рівнин, їх абсолютну і відносну висоту за шкалою висот. Має цілісне уявлення про причини і наслідки зовнішніх  і внутрішніх  процесів, показує на карті сейсмічні пояси, найбільші вулкани, різні, у тому числі й унікальні форми рельєфу

8

Учень (учениця) засвоїв основні уявлення, поняття про внутрішні шари Землі, склад материкової та океанічної земної кори, поняття «літосфера», «земна кора», «мінерали», «гірські породи», «корисні копалини», «рельєф», «рівнини», «гори», форми рельєфу своєї місцевост. Застосовує здобуті знання показуючи літосферні плити, сейсмічні пояси, найбільші вулкани,  у тому числі й унікальні форми рельєфу. Уміє наводити приклади магматичних, осадових і метаморфічних гірських порід; знає правила поведінки під час землетрусу

9

Учень (учениця) на достатньому рівні володіє навчальним матеріалом, може застосовувати його для позначення на контурній карті вулканів: Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; гор: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри,  Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я; має чіткі уявлення про правила поведінки під час землетрусу; порівнює рівнини і  гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

 

IV. Високий

10

Учень (учениця) здійснює порівнння рівнин і  гор за висотою,

походженням, розміщенням на суходолі або в океанах; пояснює діяльність людини та її вплив на рельєф; добре показує на контурній карті вулканів: Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; гор: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри,  Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я

11

Учень (учениця) має глибокі знання щодо необхідності охорони  унікальних форм рельєфу; аргументує діяльність людини та її вплив на рельєф; на високому рівні аналізує про правила поведінки під час землетрусу; порівнює рівнини і  гори за висотою, походженням, розміщенням на суходолі або в океанах; майже безпомилково працює з картографічним матеріалом

12

Учень (учениця) висловлює та аргументує вплив внутрішніх і зовнішніх процесів на формування рельєфу земної поверхні; самостійно аналізує діяльність людини та її вплив на рельєф; робить відповідні висновки й узагальнення щодо необхідності 

охорони  унікальних форм рельєфу; вільно показує на контурній карті вулканів: Ключевська Сопка, Етна, Кракатау; гор: Карпати, Кримські, Альпи, Уральські, Кордильєри,  Кавказ, Гімалаї з вершиною Джомолунгма, Анди; рівнини: Східноєвропейська, Західносибірська, Амазонська низовина, Лаврентійська височина, Середньосибірське, Бразильське плоскогір’я

 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора