A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

6 клас

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 6 класу

з біології тема «ВСТУП»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє об’єкти живої природи

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем)

3

Учень (учениця) відтворює основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем)

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем), може спостерігати за біологічними об’єктами

5

Учень (учениця) відтворює основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем), здатний з помилками й неточностями дати визначення понять біологія, спостереження, експеримент

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про властивості живого. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при спостереженні за біологічними об’єктами

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал про взаємозв’язки між об’єктами природи, вміє наводити приклади основних груп організмів (бактерії, рослини, тварини, гриби); методів біологічних досліджень організмів (спостереження, опис, порівняння, експеримент)

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал при спостереженні за біологічними об’єктами, намагається аналізувати властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем). Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання при спостереженні за біологічними об’єктами, уміє аналізувати й систематизувати інформацію про пізнаванність природи

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі біологічні знання про практичну діяльность людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо), здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо), уміє знаходити інформацію та аналізувати взаємозв’язки між об’єктами природи

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про основні властивості живого (ріст, розмноження, взаємодія із зовнішнім середовищем); усвідомлено використовує їх у практичній діяльності людини (медицині, сільському господарстві, у справі охорони природи тощо). Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класу з біології тема «КЛІТИНА»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини; на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про основні елементи світлового мікроскопа

3

Учень (учениця) відтворює основні елементи світлового мікроскопа; з допомогою вчителя розпізнає на моделях, фотографіях рослинну і тваринну клітини та їхні складові частини; на мікропрепаратах рослинних клітин їхні складові;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основні елементи світлового мікроскопа; основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім серед

5

Учень (учениця) відтворює основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять клітина, клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, пластиди, мітохондрії, вакуоля

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння складових частин клітини. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє налаштувати шкільний оптичний мікроскоп та отримати чітке зображення мікроскопічного об’єкта;виготовляти прості мікропрепарати рослинних клітин

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, що організми мають клітинну будову, знає основоположні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади складових частин клітини (клітинна мембрана, клітинна стінка, цитоплазма, ядро, органели: пластиди, мітохондрії, вакуоля)

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал під час роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням, намагається аналізувати внесок учених у розвиток знань про клітину, робити висновки клітина – цілісний об’єкт живої природи. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання під час роботи з мікроскопом та лабораторним обладнанням, уміє аналізувати й систематизувати інформацію внесок учених у розвиток знань про клітину, можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про складові частини клітини, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення клітина була відкрита завдяки винаходу мікроскопа;організми мають клітинну будову; клітини рослин і тварин мають спільні та відмінні риси будови

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про основні елементи світлового мікроскопа;основні властивості клітини: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє  аналізувати внесок учених у розвиток знань про клітину, ставити і розв'язувати проблеми

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати можливість глибшого дослідження будови клітини за допомогою сучасних приладів (електронний мікроскоп) та методів досліджень, оцінювати внесок учених у розвиток знань про клітину, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

 

Критерії оцінювання

навчальних досягнень учнів 6 класу з біології

тема «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє одноклітинні організми (із числа вивчених);

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про середовища існування одноклітинних організмів; ознаки бактеріальної клітини

3

Учень (учениця) відтворює середовища існування одноклітинних організмів; ознаки бактеріальної клітини

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює середовища існування одноклітинних організмів;  ознаки бактеріальної клітини, може розпізнати (на моделях і фотографіях) одноклітинні організми (із числа вивчених)

5

Учень (учениця) відтворює особливості будови одноклітинних;, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять бактерії, одноклітинні організми, колоніальні організми, багатоклітинні організми

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про особливості будови одноклітинних; процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух). Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює особливості будови одноклітинних; процеси життєдіяльності (живлення, дихання, подразливість, розмноження, рух), вміє наводити приклади одноклітинних, колоніальних та багатоклітинних організмів без тканин

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для профілактики інфекційних та паразитарних захворювань, намагається аналізувати будову і процеси життєдіяльності одноклітинних організмів (на прикладі вивчених); робити висновки про  роль одноклітинних організмів в екосистемах. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом про середовища існування та будову одноклітинних організмів (на прикладі вивчених); процеси життєдіяльності одноклітинних організмів; застосовує знання про процеси життєдіяльності одноклітинних у побуті, уміє аналізувати роль одноклітинних організмів в екосистемах

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки про небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань, узагальнення, що  клітини можуть бути самостійними організмами

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує знання про небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію про роль одноклітинних організмів в екосистемах

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про небезпеку інфекційних та паразитарних захворювань, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, що клітини можуть бути самостійними організмами, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал про пристосувальне значення переходу до багатоклітинності

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класу з біології тема «РОСЛИНИ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє клітини, тканини та органи рослини;

цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини), має нечіткі уявлення про клітини, тканини та органи рослини; цибулину, кореневище, бульбу картоплі як видозмінені підземні пагони;

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про ріст і розвиток рослинного організму (розвиток рослини з насінини); з допомогою вчителя процеси фотосинтезу та дихання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основні процеси життєдіяльності рослини (ріст, живлення, фотосинтез, дихання, транспорт речовин);умови та речовини, необхідні для життєдіяльності рослин;умови, за яких відбувається фотосинтез; форми розмноження рослин (статеве, нестатеве)

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять рослини, вегетативні органи рослини (корінь, стебло, листок, брунька), статеве розмноження рослин, нестатеве розмноження рослин, фотосинтез, живлення рослин, квітка, суцвіття, запилення, запліднення, насінина, плід

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про процеси фотосинтезу та дихання;статеве й нестатеве розмноження. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє проводити дослідження будови органів рослини;

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює біологічне значення видозмін вегетативних органів (на прикладах); біологічне значення суцвіть, плодів; вміє наводити окремі власні приклади - тканин, органів рослин;способів запилення;способів розмноження рослин (3-4);рухів рослин;рослин з видозмінами кореня (3-4), рослин з видозмінами пагона та його частин (3-4); рослин з різними типами суцвіть, різними типами плодів, різними способами поширення плодів і насінин (3-4);

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал під час власних спостережень будови та життєдіяльності рослини, намагається аналізувати  значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин, робити висновки про фотосинтез як характерну особливість рослин. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє розмножувати рослини; пророщувати насінини; фіксувати результати дослідів і досліджень; моделювати біологічні об’єкти та процеси

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про основні процеси життєдіяльності рослини, здатний (а) використовувати для догляду за рослинами, робити висновки , що рослина – цілісний організм, узагальнення

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує для догляду за рослинами, уміє знаходити та аналізувати видозміни органів рослин, різні способи запилення, поширення плодів мають пристосувальний характер

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про основні процеси життєдіяльності рослини, усвідомлено використовує для догляду за рослинами. Уміє самостійно аналізувати значення фотосинтезу, живлення, дихання, випаровування води в житті рослин, оцінювати значення фотосинтезу

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класу«РІЗНОМАНІТНІСТЬ РОСЛИН»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних);основні життєві форми рослин; рослини різних екологічних груп; основні типи рослинних угруповань;

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин; має нечіткі уявлення про рослини різних груп (водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних); основні життєві форми рослин; рослини різних екологічних груп; основні типи рослинних угруповань;

3

Учень (учениця) відтворює середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин, групи рослин, які розмножуються спорами та насінням;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює середовища існування водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин;групи рослин, які розмножуються спорами та насінням;основні життєві форми рослин;основні екологічні групи рослин;основні типи рослинних угруповань; рідкісні рослини своєї місцевості

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять рослинні угруповання, водорості, мохи, папороті, голонасінні, покритонасінні, Червона книга України правило

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про середовища існування водоростей. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає будову тіла водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних (на прикладі хвойних) і покритонасінних (квіткових) рослин;розмноження мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних (квіткових) рослин; вміє наводити  приклади - водоростей (2-3);  мохів, хвощів, плаунів, папоротей (2-3); голонасінних і покритонасінних рослин (4-5); рослин різних екологічних груп (2-3); рослин різних життєвих форм (4-5); панівних рослин різних рослинних угруповань: лісів, степів, лук, боліт (4-5); пристосувань рослин до середовища існування (4-5);

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати рослини різних груп, життєвих форм тощо;робити висновки про особливості розмноження рослин спорами та насінням. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання нераціонального використання людиною водоростей, мохів, хвощів, плаунів, папоротей, голонасінних і покритонасінних рослин, уміє підбирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) підбирати види кімнатних рослин для вирощування в певних умовах, робити висновки та узагальнення, що будова, особливості життєдіяльності рослинних організмів — це результат їх пристосування до умов середовища;

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про особливості розмноження рослин спорами та насінням, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми необхідності збереження рослин та їх угрупувань

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати значення рослин для існування життя на планеті Земля, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення необхідності збереження рослин та їх угрупувань

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 6 класу з біології тема «ГРИБИ»

 

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє їстівні та отруйні гриби своєї місцевості; лишайники

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про найпоширеніші види грибів своєї місцевості; ознаки грибної клітини; спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;  має нечіткі уявлення про їстівні та отруйні гриби своєї місцевості; лишайники

3

Учень (учениця) відтворює  найпоширеніші види грибів своєї місцевості;ознаки грибної клітини;спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин; основні групи грибів за їх способом живлення; способи розмноження та поширення грибів; групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті); з допомогою вчителя порівнює  гриби і рослини;цвілеві та шапинкові гриби;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює взаємозв’язок грибів і вищих рослин; може порівняти гриби і рослини; цвілеві та шапинкові гриби

5

Учень (учениця) відтворює найпоширеніші види грибів своєї місцевості; ознаки грибної клітини; спільні та відмінні риси в будові клітин грибів, рослин і тварин;  основні групи грибів за їх способом живлення; способи розмноження та поширення грибів; групи лишайників (накипні, листуваті, кущисті); здатний з помилками й неточностями дати визначення понять гриби, лишайники

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння співіснування грибів і водоростей у лишайниках; роль грибів у природі; значення штучного вирощування грибів. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при роботі з мікроскопом та лабораторним обладнанням

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає особливості живлення грибів; будову грибниці, плодового тіла; будову лишайників, вміє наводити приклади їстівних та отруйних грибів свого краю;співіснування грибів з рослинами, частково контролює власні навчальні дії

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для зберігання продуктів харчування; профілактики захворювань, що спричинюютьсяїгрибами; профілактики отруєння грибами, намагається аналізувати використання людиною грибів і лишайників, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати небезпеку захворювань, що спричинюються грибами небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних умовах зростання, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості), робити висновки про значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини, узагальнення

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про значення грибів і лишайників у біосфері та житті людини, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати небезпеку захворювань, що спричинюються грибами небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних умовах зростання

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє відрізняти отруйні гриби (на прикладах видів своєї місцевості), оцінювати небезпеку захворювань, що спричинюються грибами небезпеку отруєння грибами, які виросли в різних екологічних умовах зростання, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора