A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

10 клас

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Повторення початкових понять про органічні речовини»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів  і називає їх

2

Учень (учениця) описує десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22)

3

ъУчень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і під керівництвом вчителя може відтворити десять членів гомологічного ряду алканів (СН4 – С10Н22); належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів, оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук

Середній

4

ъУчень (учениця) відтворює належність речовин за їхнім складом до вуглеводнів, оксигеновмісних, нітрогеновмісних сполук

5

Учень (учениця) відтворює молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22), етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот;

6

Учень (учениця) послідовно відтворює рівняння реакцій: горіння (повного окиснення) вуглеводнів; заміщення для метану (хлорування); приєднання для етену й етину (галогенування, гідрування); що описують хімічні властивості етанової кислоти (взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями з точки зору електролітичної дисоціації).

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює молекулярні, структурні і напівструктурні формули метану та дев’яти його гомологів (С2Н6 – С10Н22), етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової та аміноетанової кислот;  наводить  приклади, з допомогою вчителя порівнює рівняння реакцій

8

Учень (учениця) логічно відтворює застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти;  застосовує знання про роль органічних сполук у живій природі;

9

Учень (учениця) володіє знаннями про застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у живій природі, аналізує інформацію, робить   висновки щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування.

Високий

10

ъУчень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію про застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти; роль органічних сполук у живій природі, робить аргументовані висновки

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями про вплив на здоров’я і довкілля окремих органічних речовин і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між явищами; самостійно знаходить, оцінює і використовує інформацію про застосування метану, етану, етену, етину, метанолу, етанолу, гліцеролу, етанової кислоти;

роль органічних сполук у живій природі

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях;  висловлює судження щодо необхідності знань про органічні сполуки для їх безпечного застосування., пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Теорія будови органічних сполук»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки і називає їх

2

Учень (учениця) описує деякі органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про суть явища ізомерії; залежність властивостей речовин від складу і будови їхніх молекул на основі положень теорії будови органічних сполук; під керівництвом вчителя може наводити приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками

Середній

4

Учень (учениця) відтворює суть теорії будови органічних сполук, органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки

5

Учень (учениця) відтворює органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки; суть теорії будови органічних сполук; дає визначення основних понять

6

Учень (учениця) послідовно відтворює органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки; суть теорії будови органічних сполук; значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює органічні сполуки за якісним складом: вуглеводні, оксигено- і нітрогеновмісні речовини; простий, подвійний, потрійний карбон-карбонові зв’язки; наводить  приклади органічних сполук із простими, подвійними, потрійними карбон-карбоновими зв’язками., з допомогою вчителя розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів

8

Учень (учениця) логічно відтворює значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії; застосовує знання під час розв’язування задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів,, порівнює, класифікує хімічні об’єкти

9

Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, аналізує інформацію про необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля; робить   висновки про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії;

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання, узагальнює й систематизує інформацію про необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля;робить аргументовані висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання; робить узагальнювальні висновки про багатоманітність органічних сполук на основі теорії хімічної будови.

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; розв’язує задачі на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання; висловлює судження про значення теорії будови органічних сполук для розвитку органічної хімії, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Вуглеводні»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає структурні ізомери певної речовини  і називає їх

2

Учень (учениця) описує алкани, алкени і алкіни за систематичною номенклатурою; загальні формули алканів, алкенів, алкінів; фізичні властивості бензену; деякі структурні ізомери певної речовини

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про суть структурної ізомерії вуглеводнів і під керівництвом вчителя може відтворити структурні ізомери певної речовини

Середній

4

Учень (учениця) відтворює вуглеводні різних гомологічних рядів; складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; молекулярну і структурну формули бензену;

5

Учень (учениця) відтворює суть структурної ізомерії вуглеводнів, вуглеводні різних гомологічних рядів; складає на основі загальної формули молекулярні формули вуглеводнів певного гомологічного ряду; молекулярну і структурну формули бензену; структурні формули алканів, алкенів і алкінів; структурні формули ізомерів алканів, алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки

6

Учень (учениця) послідовно відтворює вуглеводні різних гомологічних рядів, порівнює їхні будову і властивості, структурні формули алканів, алкенів і алкінів; структурні формули ізомерів алканів, алкенів і алкінів за молекулярною формулою сполуки

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить  приклади насичених, ненасичених й ароматичних вуглеводнів; структурних формул ізомерів алканів, алкенів і алкінів, з допомогою вчителя складає

рівняння реакцій, які описують хімічні властивості алканів (термічний розклад, ізомеризація, галогенування), етену і етину (часткове окиснення,  приєднання галогеноводнів, гідратація), бензену (горіння, галогенування, гідрування), одержання алканів (гідрування алкенів, алкінів), етену (дегідрування етану), етину (дегідрування етану, етену, гідроліз кальцій  ацетиленіду), бензену (із етину, дегідрування н-гексану)

8

Учень (учениця) логічно відтворює хімічні властивості алканів, етену та етину, бензену, способи одержання їх; застосовує знання для розв’язанння задач на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною або відносною густиною; масою, об’ємом або кількістю речовини реагентів або продуктів реакції, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання.

9

Учень (учениця) володіє знаннями про необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів;, наводить приклади насичених, ненасичених й ароматичних вуглеводнів; структурних формул ізомерів алканів, алкенів і алкінів, аналізує інформацію, робить   висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання правил безпечного поводження з вуглеводнями і їхніми похідними у побуті; узагальнює й систематизує інформацію про необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів; робить аргументовані висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей;

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки між складом, будовою, властивостями, зберіганням, транспортуванням і застосуванням вуглеводнів та їхнім впливом на довкілля; взаємозв’язки між гомологічними рядами вуглеводнів; самостійно знаходить, оцінює і використовує інформацію з різних джерел про необхідність збереження довкілля під час одержання і застосування вуглеводнів; робить узагальнювальні висновки щодо властивостей речовин на підставі їхньої будови і про будову речовин на підставі їхніх властивостей

12

їУчень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію про астосування вуглеводнів їхніми властивостями; самостійно оцінює пожежну небезпечність вуглеводнів;

екологічні наслідки порушення технологій добування і застосування вуглеводнів та їхніх похідних;  висловлює судження про значення засобів захисту рослин і їхній вплив на здоров’я людей та довкілля за їх неправильного використання., пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Оксигеновмісні органічні сполуки»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає деякі насичені й ненасичені жири; моно-, ди-, полісахариди; реакції естерифікації і називає їх

2

Учень (учениця) описує деякі насичені й ненасичені жири; моно-, ди-, полісахариди; реакції естерифікації;

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і під керівництвом вчителя може назвати загальні формули та характеристичні (функціональні) групи спиртів, альдегідів, карбонових кислот, естерів; за систематичною номенклатурою спирти, альдегіди, насичені одноосновні карбонові кислоти, естери;

Середній

4

Учень (учениця) відтворює хімічні властивості одноатомних насичених спиртів, етаналю, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів;способи одержання етанолу, етаналю, етанової кислоти, глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози

5

Учень (учениця) відтворює окремі частини навчального матеріалу про вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;дає визначення основних понять

6

Учень (учениця) послідовно відтворює вплив характеристичної (функціональної) групи на фізичні і хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук; водневого зв’язку на фізичні властивості оксигеновмісних органічних сполук;будову і властивості сполук з різними характеристичними групами, одноатомних спиртів і фенолу, крохмалю і целюлози; хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот; властивості натуральних і штучних волокон

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює будову і властивості сполук з різними характеристичними групами, одноатомних спиртів і фенолу, крохмалю і целюлози; хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот; властивості натуральних і штучних волокон; наводить  приклади спиртів, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів і їхні тривіальні назви; поширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах, з допомогою вчителя складає молекулярні і структурні формули спиртів, фенолу, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів)

8

Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, застосовує знання під час складання молекулярних і структурних формул спиртів, фенолу, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів (за назвами і загальними формулами відповідних гомологічних рядів);рівняння реакцій, які описують хімічні властивості насичених одноатомних спиртів, порівнює будову і властивості сполук з різними характеристичними групами, одноатомних спиртів і фенолу, крохмалю і целюлози; хімічні властивості насичених одноосновних карбонових і неорганічних кислот; властивості натуральних і штучних волокон; обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання; класифікує оксигеновмісні органічні сполуки за характеристичними групами

9

Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади спиртів, альдегідів, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів і їхні тривіальні назви;

їпоширення оксигеновмісних органічних сполук у природі і харчових продуктах, обчислює за хімічними рівняннями кількість речовини, масу або об’єм за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання;взаємозв’язок складу, будови, властивостей, застосування оксигеновмісних органічних речовин і їхнього впливу на довкілля;необхідність охорони довкілля від промислових відходів, що містять фенол; робить   висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей; на основі спостережень

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом про хімічні властивості одноатомних насичених спиртів, етаналю, насичених одноосновних карбонових кислот, естерів, жирів, вуглеводів;способи одержання етанолу, етаналю, етанової кислоти, глюкози, сахарози, крохмалю і целюлози і застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію про хімічні властивості оксигеновмісних органічних сполук на основі знань про властивості характеристичних (функціональних) груп; розв’язує експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання, робить аргументовані висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук; розв’язує експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язаннягенетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками; самостійно знаходить, оцінює біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини; раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів, перевагу одягу з натуральних тканин; безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання.;  робить узагальнювальні висновки щодо властивостей оксигеновмісних органічних речовин на підставі їхньої будови і про будову оксигеновмісних речовин на підставі їхніх властивостей

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями, застосуванням і впливом на довкілля оксигеновмісних органічних сполук;генетичні зв’язки між оксигеновмісними органічними сполуками; самостійно оцінює біологічне значення жирів і вуглеводів для харчування людини; раціональне співвідношення вживання рослинних та тваринних жирів, перевагу одягу з натуральних тканин; безпечність органічних речовин і приймає обґрунтоване рішення щодо їхнього використання., приймає рішення, висловлює судження щодо впливу продуктів органічного синтезу на здоров’я людини та екологічний стан довкілля;  пов’язані з речовинами та їх перетвореннями, розв’язує експериментальні задачі, обґрунтовуючи обраний спосіб розв’язання

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Нітрогеновмісні органічні сполуки»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає деякі насичені й ароматичні аміни  і називає їх

2

Учень (учениця) описує деякі насичені й ароматичні аміни, загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів та амінокислот

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про загальні формули та характеристичні (функціональні) групи амінів та амінокислот; структурні формули амінів та амінокислот; амфотерність амінокислот;зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа, пептидна група, поліпептид;  під керівництвом вчителя  складає молекулярні та структурні формули амінів та амінокислот за назвами і загальними формулами;

Середній

4

Учень (учениця) відтворює структурні формули амінів та амінокислот; амфотерність амінокислот; зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа, пептидна група, поліпептид; хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;

5

Учень (учениця) відтворює структурні формули амінів та амінокислот; амфотерність амінокислот; зміст понять: характеристична (функціональна) аміногрупа, пептидна група, поліпептид; хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;, дає визначення основних понять характеристична (функціональна) аміногрупа, пептидна група, поліпептид

6

Учень (учениця) послідовно відтворює  структурні формули амінів та амінокислот; амфотерність амінокислот, насичені й ароматичні аміни; хімічні властивості метанаміну, аніліну, аміноетанової кислоти і білків (гідроліз, кольорові реакції); біологічну роль амінокислот, білків;

Достатній

7

їУчень (учениця) відтворює хімічні властивості метанаміну, аніліну, аміноетанової кислоти і білків (гідроліз, кольорові реакції); біологічну роль амінокислот, білків; наводить  приклади амінів, амінокислот, білків, з допомогою вчителя порівнює насичені й ароматичні аміни;

8

Учень (учениця) логічно відтворює хімічні властивості амінокислот, зумовлені особливостями будови їхніх молекул;хімічні властивості метанаміну, аніліну, аміноетанової кислоти і білків (гідроліз, кольорові реакції); біологічну роль амінокислот, білків;застосовує знання власного раціонального харчування на основі знань про білки; порівнює, класифікує нітрогеновмісні органічні сполуки за характеристичними (функціональними) групами

9

Учень (учениця) володіє знаннями застосування речовин їхніми властивостями; наводить приклади на підтвердження цього, аналізує інформацію про вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини; робить   висновки про властивості амінів, амінокислот та білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію про біологічне значення амінокислот і білків; робить аргументовані висновки про властивості амінів, амінокислот та білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями нітрогеновмісних органічних сполук; самостійно знаходить, оцінює біологічне значення амінокислот і білків;використовує інформацію про вплив аніліну та його похідних (вогненебезпечність, подразливість, отруйність) на довкілля та організм людини;робить узагальнювальні висновки про властивості амінів, амінокислот та білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень.

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета про властивості амінів, амінокислот та білків, виходячи з будови молекул речовин, і про будову речовин, виходячи з їхніх властивостей; на основі спостережень., аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; амостійно оцінює біологічне значення амінокислот і білків; висловлює судження про вплив окремих нітрогеновмісних органічних сполук на організм людини, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Синтетичні високомолекулярні речовини і полімерні матеріали на їх основі»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає деякі реакції полімеризації і поліконденсації; пластмаси, каучуки, гуму та синтетичні волокна;

 і називає їх (на побутовому рівні)

2

Учень (учениця) описує деякі властивості полімерних матеріалів; реакцій полімеризації і поліконденсації

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення про суть поняття полімер;

реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів;  під керівництвом вчителя наводить приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі;

Середній

4

Учень (учениця) відтворює суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів; зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

5

Учень (учениця) відтворює властивості полімерних матеріалів;суть поняття полімер; реакцій полімеризації і поліконденсації як способів добування полімерів; дає визначення основних понять

6

Учень (учениця) послідовно відтворює реакції полімеризації і поліконденсації; пластмаси, каучуки, гуму та синтетичні волокна; причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить  приклади синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі; рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації, з допомогою вчителя порівнює природні, штучні і синтетичні волокна, пластмаси

8

Учень (учениця) логічно відтворює значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон, застосовує знання правил безпечного поводження з синтетичними матеріалами, порівнює, класифікує природні, штучні і синтетичні волокна, пластмаси;

9

Учень (учениця) володіє знаннями про значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон., наводить приклади на синтетичних високомолекулярних речовин і полімерних матеріалів на їх основі; рівнянь реакцій полімеризації і поліконденсації, аналізує інформацію, робить   висновки

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання на практиці, узагальнює й систематизує інформацію, робить аргументовані висновки про значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон.

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їх у нестандартних ситуаціях, встановлює зв’язки причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням полімерів;  робить узагальнювальні висновки про  значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон.

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує додаткову інформацію; висловлює судження про значення полімерів у створенні нових матеріалів та синтетичних волокон., пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

 

 

 

 

 Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу з хімії

тема «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Характеристика навчальних досягнень учня (учениці)

Початковий

1

Учень (учениця) розпізнає  органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів і називає їх (на побутовому рівні)

2

Учень (учениця) описує деякі органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів

3

Учень (учениця) має фрагментарні уявлення з предмета вивчення і під керівництвом вчителя може відтворити окремі органічні сполуки за належністю до відповідних гомологічних рядів

Середній

4

Учень (учениця) відтворює причини багатоманітності органічних речовин;значення біологічно активних речовин для організму людини, значення органічних речовин у створенні нових матеріалів

5

Учень (учениця) відтворює причини багатоманітності органічних речовин; дає визначення основних понять хімічні знання; значення органічних речовин у створенні нових матеріалів;

6

Учень (учениця) послідовно відтворює значну частину навчального матеріалу про важливість знань про органічні сполуки, значення органічних речовин у створенні нових матеріалів; відповідальність за збереження довкілля від шкідливих викидів

Достатній

7

Учень (учениця) відтворює навчальний матеріал, наводить  приклади гомологів та ізомерів; сполук із простими і кратними зв’язками; сполук з різними характеристичними (функціональними) групами; природних та синтетичних біологічно активних речовин, з допомогою вчителя складає

рівняння реакцій, які характеризують генетичні зв’язки органічних сполук

8

Учень (учениця) логічно відтворює фактичний і теоретичний навчальний матеріал, застосовує знання про наявність органічних кислот у продуктах харчування за допомогою індикаторів; класифікує знання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності

9

Учень (учениця) володіє знаннями основоположних хімічних теорій і фактів, наводить приклади гомологів та ізомерів; сполук із простими і кратними зв’язками; сполук з різними характеристичними (функціональними) групами; природних та синтетичних біологічно активних речовин, аналізує інформацію про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності, робить   висновки про важливість знань про органічні сполуки

Високий

10

Учень (учениця) володіє навчальним матеріалом і застосовує знання про наявність органічних кислот у продуктах харчування за допомогою індикаторів; на практиці, узагальнює необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля; роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів; робить аргументовані висновки про важливість знань про органічні сполуки

11

Учень (учениця) володіє засвоєними знаннями і використовує їзнання про органічні сполуки для пояснення їх різноманітності, встановлює зв’язки зв’язки між класами органічних сполук; самостійно знаходить, оцінює і використовує інформацію необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля; роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів;

12

Учень (учениця) має системні знання з предмета, аргументовано встановлює зв’язки між класами органічних сполук використовує їх, у тому числі в проблемних ситуаціях; аналізує необхідність знання властивостей речовини для встановлення її впливу на власне здоров’я і довкілля; роль органічної хімії у розв’язуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів; самостійно оцінює значення біологічно активних речовин для організму людини, приймає рішення, висловлює судження про можливості використання органічних сполук залежно від їхніх властивостей, пов’язані з речовинами та їх перетвореннями

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора