A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

11 клас

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу

з біології тема «Адаптації»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє основні властивості адаптацій

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу параметри екологічної ніші;способи терморегуляції організмів; основні форми симбіозу організмів;форми паразитизму; типи адаптивних біологічних ритмів організмів; має нечіткі уявлення про основні властивості адаптацій

3

Учень (учениця) відтворює параметри екологічної ніші; способи терморегуляції організмів;основні форми симбіозу організмів;форми паразитизму; типи адаптивних біологічних ритмів організмів; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання; може повторити адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання;

5

Учень (учениця) відтворює адаптації людини та інших організмів до різних умов проживання; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять адаптація, преадаптація, постадаптація, адаптивний потенціал, екологічна ніша, адаптивна радіація, коеволюція, коадаптації, життєва форма, адаптивні біологічні ритми, фотоперіодизм, сформулювати принцип єдності організмів та середовища їхнього мешкання; правило обов’язкового заповнення екологічної ніші

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння коадаптації організмів; типи біологічних ритмів: зовнішні та внутрішні, добові, місячні, припливно-відпливні, сезонні, річні, багаторічні. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при складанні схем комплексів адаптацій, які характеризують ту чи іншу життєву форму організмів

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає молекулярні та клітинні механізми адаптацій біологічних систем; відносний характер адаптацій; біологічне підґрунтя правил Алена та Бергмана; генетичну основу формування адаптацій, вміє наводити окремі власні приклади адаптацій організмів до різних середовищ мешкання;адаптацій людини до різних умов проживання адаптивного характеру поведінкових реакцій тварин;

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати ступінь адаптованості організмів до середовища мешкання; приналежність певних видів тварин та рослин до певної життєвої форми; порівнювати особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини; адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання; робити висновки про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу, коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем;  адаптивне значення фотоперіодизму.Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом про особливості терморегуляції пойкілотермних та гомойотермних тварини; адаптації різних груп організмів до певного середовища мешкання; застосовує знання про наслідки значного перекривання екологічних ніш конкуруючих видів

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати знання для підвищення власного адаптивного потенціалу шляхом регулярних занять фізичною культурою та загартовування організму., робити висновки про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу, коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем;  адаптивне значення фотоперіодизму, узагальнення про адаптивний потенціал екологічно пластичних та екологічно непластичних видів

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх для підвищення власного адаптивного потенціалу шляхом регулярних занять фізичною культурою та загартовування організму, уміє знаходити інформацію про адаптивний потенціал екологічно пластичних та екологічно непластичних видів та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення про значення преадаптацій та адаптацій в еволюції органічного світу, коеволюцію як основу функціонування стабільних екосистем; адаптивне значення фотоперіодизму, дотримується правил здорового способу життя для підвищення власного адаптивного потенціалу

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу

з біології тема «Біологічні основи здорового способу життя»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє науки, що вивчають здоров’я людини

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину матеріалу  про шляхи зараження інфекційними хворобами; чинники неінфекційних хвороб людини; має нечіткі уявлення про науки, що вивчають здоров’я людини

3

Учень (учениця) відтворює шляхи зараження інфекційними хворобами; чинники неінфекційних хвороб людини; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про шляхи зараження інфекційними хворобами; чинники неінфекційних хвороб людини

5

Учень (учениця) відтворює принципи здорового способу життя;

 імунну систему людини, особливості її функціонування; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять здоров’я, здоровий спосіб життя, гіподинамія, інфекційні захворювання;

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння основних заходи про профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом) Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює - механізми взаємодії системи антиген-антитіло; заходи профілактики захворювань людини (неінфекційних, інфекційних, інвазійних, захворювань, що передаються статевим шляхом); вміє наводити окремі приклади профілактичних заходів щодо хвороб людини

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал про вплив регулярних тренувань і рухової активності,  на здоров’я людини; вплив харчування на здоров’я людини Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом , застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах; необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті; негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини; використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, що активний спосіб життя це основа збереження здоров’я; особиста гігієна це умова ефективної  профілактики різних захворю­вань., узагальнення про необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах;необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті; негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини;

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію про  необхідність глобального контролю за вірусними інфекціями людини, тварин і рослин в сучасних умовах;необхідність дотримання гігієнічних вимог в особистому житті; негативний вплив тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків на організм людини,виявляє власне ставлення до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій; особистої та громадської профілактики захворювань

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати матеріал , що активний спосіб життя це основа збереження здоров’я;особиста гігієна це умова ефективної  профілактики різних захворю­вань, виявляє власне ставлення до перспектив ліквідації найбільш небезпечних інфекцій; особистої та громадської профілактики захворювань

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу

з біології тема «Екологія»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє екологічні закони і їхнє значення

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про шляхи асиміляції, передачі та розсіювання енергії в екосистемах;

основні біоми Землі;ключові біогеохімічні цикли, має нечіткі уявлення про екологічні закони

3

Учень (учениця) відтворює шляхи асиміляції, передачі та розсіювання енергії в екосистемах;основні біоми Землі;ключові біогеохімічні цикли; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює процеси і явища у популяціях, екосистемах та біосфері; дію екологічних чинників;

принципи застосування екологічних закономірностей в практичній діяльності людини та їхні прояви в природі; потоки енергії в екосистемах;властивості та характеристики екосистем, може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює процеси і явища у популяціях, екосистемах та біосфері; дію екологічних чинників; принципи застосування екологічних закономірностей в практичній діяльності людини та їхні прояви в природі; потоки енергії в екосистемах; властивості та характеристики екосистем, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять екологія, екологічні чинники, обмежувальні чинники, толерантність, екологічна взаємодія, популяція, екосистема, біогеохімічні цикли, біосфера, ноосфера;

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про елементарні причинно-наслідкові зв'язки між екологічними процесами та явищами. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює дію в природі законів оптимуму, взаємокомпенсації екологічних факторів; закономірності структур популяцій;причини нерівноцінності біологічного різноманіття екосистем; механізми екологічного балансу біосфери; механізми дії екологічних чинників;механізми інтеграції складових екосистеми, знає елементарні причинно-наслідкові зв'язки між екологічними процесами та явищами; вміє наводити окремі приклади екологічних чинників та їхньої взаємодії; типів взаємодій популяцій у екосистемах; трофічних ланцюгів та трофічних сіток; закономірностей формування екосистем;

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати залежність життєдіяльності організмів від середовища існування; встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом про дію в природі законів оптимуму, взаємокомпенсації екологічних факторів; закономірності структур популяцій; причини нерівноцінності біологічного різноманіття екосистем; механізми екологічного балансу біосфери; механізми дії екологічних чинників; механізми інтеграції складових екосистеми, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати залежність життєдіяльності організмів від середовища існування; використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про значення встановлення характеристик мінімальної життєздатної популяції тварин для збереження виду; ролі та значення екології у сучасному світі., здатний (а) використовувати їх складаючи схеми біогеохімічних циклів; трофічних ланцюгів та трофічних сіток

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх порівнючи особливості організації та функціонування агроценозів і природних екосистем, уміє знаходити інформацію про значення встановлення характеристик мінімальної життєздатної популяції тварин для збереження виду; ролі та значення екології у сучасному світі.та аналізувати її

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал про  значення встановлення характеристик мінімальної життєздатної популяції тварин для збереження виду; ролі та значення екології у сучасному світі.

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу

з біології тема «Сталий розвиток та раціональне природокористування»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє екологічні проблеми в Україні та в світі

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину матеріалу  про види забруднення довкілля;критерії забруднення довкілля;напрямки охорони природи в Україні та в світі; має нечіткі уявлення про екологічні проблеми в Україні та в світі

3

Учень (учениця) відтворює види забруднення довкілля; критерії забруднення довкілля; напрямки охорони природи в Україні та в світі;

 з допомогою вчителя описує екологічний стан свого регіону;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя характеризує наслідки забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема; може повторити  ступінь забруднення окремих територій України

5

Учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять сталий розвиток, екологічне мислення, природні ресурси, раціональне природокористування

6

Учень (учениця) виявляє знання про наслідки забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема; проблеми акліматизації та реакліматизації видів. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при складанні карти екологічного стану свого регіону

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає наслідки забруднення довкілля для живих організмів і людини зокрема;проблеми акліматизації та реакліматизації видів;вміє наводити окремі приклади видів-вселенців свого регіону; джерел забруднення довкілля; видів, занесених до Червоної книги України

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати- необхідність правильної утилізації побутових та промислових відходів; необхідність міжнародної взаємодії державних установ та громадських організацій у справі охорони навколишнього природного середовища; необхідність раціонального використання природних ресурсів

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання про способи утилізації відходів, уміє аналізувати вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища та його компонентів

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати способи утилізації відходів у практичній діяльності , робити висновки, узагальнення щодо значення екологічних знань; значення концепції сталого розвитку; шляхів вирішення екологічних проблем свого регіону; шляхів раціонального використання природних ресурсів

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх для порівння ступенів забруднення окремих територій України у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища та його компонентів та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати вплив діяльності людини на стан навколишнього середовища та його компонентів; узагальнювати матеріал щодо значення екологічних знань; значення концепції сталого розвитку; шляхів вирішення екологічних проблем свого регіону; шляхів раціонального використання природних ресурсів

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 11 класу

з біології тема «Застосування результатів біологічних досліджень у медицині, селекції та біотехнології»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів;

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про сучасні методи селекції тварин, рослин і мікроорганізмів

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про явище гетерозису та його генетичні основи;досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства; з допомогою вчителя пояснити значення досягнень генетичної та клітинної інженерії.

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити явище гетерозису та його генетичні основи;

досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства.

5

Учень (учениця) відтворює явище гетерозису та його генетичні основи; досягнення репродуктивної медицини, трансплантології та донорства, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять селекція, біотехнологія, генетично модифіковані організми, клонування, біологічна безпека

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння значення досягнень генетичної та клітинної інженерії. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

III. Достатній

7

  • Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає значення досягнень генетичної та клітинної інженерії, ефективність методів класичної селекції та сучасної біотехнології, вміє наводити приклади застосування методів генної та клітинної інженерії в сучасній селекції;використання стовбурових клітин

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки про застосування біотехнології в охороні навколишнього природного середовища;  застосування результатів біологічних досліджень у сучасній селекції та біотехнології. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

  • Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання для дотримання  біоетики в біологічних та біомедичних дослідженнях., уміє аналізувати ефективність методів класичної селекції та сучасної біотехнології

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки про застосування біотехнології в охороні навколишнього природного середовища;  застосування результатів біологічних досліджень у сучасній селекції та біотехнології, узагальнення про внесок вітчизняних учених у розвиток селекції, біотехнології і медицини;

перспективи використання генетично модифікованих організмів; клонування організмів;  досягнення та ризики генної інженерії людини; небезпеку створення та застосування біологічної зброї;

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію про внесок вітчизняних учених у розвиток селекції, біотехнології і медицини; перспективи використання генетично модифікованих організмів; клонування організмів;  досягнення та ризики генної інженерії людини; небезпеку створення та застосування біологічної зброї

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати внесок вітчизняних учених у розвиток селекції, біотехнології і медицини;перспективи використання генетично модифікованих організмів; клонування організмів; досягнення та ризики генної інженерії людини;небезпеку створення та застосування біологічної зброї

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора