A A A K K K
для людей з порушеннями зору
Комунальний заклад "Чуднівський ліцей" Чуднівської міської ради Житомирської області

10 клас

Критерії оцінюваннянавчальних досягнень учнів 10 класу

з біології тема «Вступ»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє основні галузі застосування біологічних досліджень

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про властивості живого, має нечіткі уявлення про основні галузі застосування біологічних досліджень

3

Учень (учениця) відтворює властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію, може повторити біосистеми різних рівнів організації

5

Учень (учениця) відтворює властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять система, біосистема, екосистема, навколишнє середовище, сталий розвиток природи і суспільства

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння біосистем різних рівнів організації основних положень навчального матеріалу. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал про важливість біологічних знань  для розвитку людства, знає біосистеми різних рівнів організації, вміє наводити окремі власні приклади біосистем різних рівнів

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал про властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати важливість біологічних знань  для розвитку людства

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати важливість біологічних знань  для розвитку людства, біосистеми різних рівнів організації

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення про біосистеми різних рівнів організації, важливість біологічних знань  для розвитку людства.

11

Учень (учениця) має гнучкі знання про основні галузі застосування біологічних досліджень, аргументовано використовує властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми про важливість біологічних знань  для розвитку людства.

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про основні галузі застосування біологічних досліджень, усвідомлено використовує властивості живого: самооновлення, самовідтворення, саморегуляцію у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати важливість біологічних знань  для розвитку людства.

 

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу

з біології тема «Біорізноманіття»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про сучасні принципи наукової систематики, має нечіткі уявлення про віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми.

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про сучасні принципи наукової систематики; з допомогою вчителя характеризуєї критерії виду;

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал про сучасні принципи наукової систематики;гіпотези походження вірусів; шляхи проникнення вірусів у клітини

5

Учень (учениця) відтворює сучасні принципи наукової систематики;

гіпотези походження вірусів; шляхи проникнення вірусів у клітини, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять систематика, номенклатура, класифікація, філогенетична систематика, популяція, віруси, прокаріоти, еукаріоти;

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння критерії виду; віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми.Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає критерії виду; віруси, прокаріотичні організми, еукаріотичні організми, вміє наводити окремі власні приклади вірусів, бактерій, одноклітинних еукаріотів, грибів, рослин, тварин;

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує матеріал про характеристику виду за видовими критеріями, намагається аналізувати важливість систематики для сучасних біологічних досліджень. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання для визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу, уміє аналізувати й систематизувати важливість систематики для сучасних біологічних досліджень

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знанняї, здатний (а) складати характеристику виду за видовими критеріями; порівняльну характеристику: вірусів, віроїдів, пріонів; архей та бактерій; одноклітинних і багатоклітинних еукаріотичних організмів

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує певні види грибів, рослин, тварин;

 визначає таксономічне положення виду в системі органічного світу, уміє знаходити інформацію та аналізувати важливість систематики для сучасних біологічних досліджень

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх для класифікації певних видів грибів, рослин, тварин;визначає таксономічне положення виду в системі органічного світу. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати важливість систематики для сучасних біологічних досліджень

 

 

Критерії оцінювання  навчальних досягнень учнів 10 класу

з біології тема «Обмін речовин і перетворення енергії»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму

3

Учень (учениця) відтворює частину навчального матеріалу про структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму; критерії якості питної води; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму;критерії якості питної води, може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює особливості енергетичного обміну клітин
автотрофних та гетеротрофних організмів;особливості знешкодження токсичних сполук в організмі людини; нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі людини;
здатний з помилками й неточностями дати визначення понять обмін речовин/метаболізм, фермент, вітамін, дихання, автотрофи, гетеротрофи, хемотрофи, фототрофи, токсичні речовини;

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі;  роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму; роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму;роль окремих хімічних елементів, речовин в метаболізмі;  необхідність знешкодження токсичних сполук в організмі людини.

Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена.

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює особливості енергетичного обміну клітин автотрофних та гетеротрофних організмів; особливості знешкодження токсичних сполук в організмі людини; нейрогуморальну регуляцію метаболізму в організмі людини; вміє наводити окрем власні приклади хвороб, пов’язаних з нестачею чи надлишком надходження певних хімічних елементів, речовин

8

  • Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал для складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, їхній взаємозв’язок, намагається аналізувати важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я, систематизувати енергетичне і пластичне значення різних речовин, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про єдність процесів синтезу і розщеплення речовин в організмі;  роль АТФ у забезпеченні процесів метаболізму; роль ферментів у забезпеченні процесів метаболізму;роль окремих хімічних елементів, речовин в метаболізмі;

необхідність знешкодження токсичних сполук в організмі людини,  здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та шкідливих)

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх для порівняння обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, їхній взаємозв’язок; уміє знаходити інформацію та аналізувати важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я

12

  • Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати важливість якості питної води та раціонального харчування для збереження здоров’я, узагальнювати матеріал щодо впливу на здоров’я людини різних речовин (корисних та шкідливих);

 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу

з біології тема «Спадковість і мінливість»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини (секвенування генів, полімеразна ланцюгова реакція, застосування генетичних маркерів тощо);

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про типи мутацій; причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю, має нечіткі уявлення про сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини (секвенування генів, полімеразна ланцюгова реакція, застосування генетичних маркерів тощо);

3

Учень (учениця) відтворює типи мутацій;причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює сучасні молекулярно-генетичні методи досліджень спадковості людини (секвенування генів, полімеразна ланцюгова реакція, застосування генетичних маркерів тощо); типи мутацій;причини спадкових хвороб і вад людини та хвороб людини зі спадковою схильністю;може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування, кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю); здатний з помилками й неточностями дати визначення понять ген, гени домінантні та рецесивні, геном, генотип, фен, фенотип, ознаки кількісні та якісні, моно-, ди- та полігібридне схрещування, реплікація, гени структурні та регуляторні, експресія генів, транскрипція, трансляція; гаплоїдний, диплоїдний та поліплоїдний набори хромосом; каріотип, гомо- та гетерогаметна стать; мутагени; мутації (геномні, хромосомні, точкові); генофонд популяцій

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння про закономірності модифікаційної мінливості людини; типи мутацій людини;

мутагенні фактори. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання при порівнянні моногенних та полігенних  успадкування ознак у людини; спадкову та неспадкову мінливість людини

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає застосування генетичних маркерів;  явище зчепленого успадкування у людини; молекулярні механізми мінливості у людини;   біологічні антимутаційні механізми; вміє наводити окремі власні приклади спадкової мінливості (комбінативної, мутаційної) людини; модифікаційної мінливості людини

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал під час розв’язування типових задач з генетики (моно- і дигібридне схрещування; повне та неповне домінування, кодомінування; успадкування зчеплене зі статтю); робити висновки щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом про можливі генотипи при даному фенотипі (та навпаки);за результатами схрещування: який ген домінантний (рецесивний); тип успадкування ознак;застосовує знання піл час складання схем родоводів;

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання про типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування, кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю);закономірності модифікаційної мінливості людини;типи мутацій людини;мутагенні фактори; здатний (а) використовувати їх для профілактики та терапії спадкових хвороб людини, робити висновки, про генотип людини як цілісну інтегровану систему, узагальнення щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм про типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування, кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю);закономірності модифікаційної мінливості людини;типи мутацій людини;мутагенні фактори; аргументовано використовує їх для профілактики та терапії спадкових хвороб людини, робити висновки, про генотип людини як цілісну інтегровану систему, узагальнення щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання про типи успадкування ознак у людини (повне та неповне домінування, кодомінування; аутосомно-рецесивне та аутосомно-домінантне, зчеплене, зчеплене зі статтю);закономірності модифікаційної мінливості людини;типи мутацій людини;мутагенні фактори; усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати генотип людини як цілісну інтегровану систему, узагальнювати щодо шкідливих звичок, як мутагенних чинників

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 10 класу

з біології тема «Репродукція та розвиток»

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

I.Початковий

1

Учень (учениця) розрізняє гіпотези старіння

2

Учень (учениця) відтворює незначну частину навчального матеріалу про значення регенерації;суть та біологічне значення запліднення, має нечіткі уявлення про гіпотези старіння

3

Учень (учениця) відтворює значення регенерації;суть та біологічне значення запліднення; з допомогою вчителя виконує елементарні завдання

II. Середній

4

Учень (учениця) з допомогою вчителя відтворює періоди ембріонального та постембріонального розвитку людини; може повторити за зразком певну операцію, дію

5

Учень (учениця) відтворює періоди ембріонального та постембріонального розвитку людини; здатний з помилками й неточностями дати визначення понять мітоз, мейоз, амітоз, регенерація, трансплантація, гаметогенез, запліднення, онтогенез, ембріональна індукція;

6

Учень (учениця) виявляє знання й розуміння періодів ембріонального та постембріонального розвитку людини. Відповідь його(її) правильна, але недостатньо осмислена. Вміє застосовувати знання під час роботи з мікроскопом

III. Достатній

7

Учень (учениця) правильно відтворює навчальний матеріал, знає періоди ембріонального та постембріонального розвитку людини, складає порівняльну характеристику статевих клітин людини;

 розвитку чоловічих і жіночих статевих клітин;вміє наводити окремі власні приклади порушень клітинного циклу

8

Знання учня (учениці) є достатніми, він (вона) застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагається аналізувати вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини; важливість профілактики онкологічних захворювань. Відповідь його (її) логічна, хоч і має неточності

9

Учень (учениця) добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в стандартних ситуаціях, уміє аналізувати й систематизувати інформацію про вплив позитивних і негативних чинників на ріст та розвиток людини; важливість профілактики онкологічних захворювань, використовує загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

IV. Високий

10

Учень (учениця) має повні, глибокі знання, здатний (а) використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки, узагальнення про вплив способу життя на формування людського організму та репродуктивне здоров’я; необхідність відповідального ставлення до планування родини.

11

Учень (учениця) має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми трансплантації тканин та органів у людини, її перспектив;правил біологічної етики; біологічних і соціальних аспектів регуляції розмноження людини.

12

Учень (учениця) має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати вплив способу життя на формування людського організму та репродуктивне здоров’я; необхідність відповідального ставлення до планування родини.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора